Webshop gesloten

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor dit jaar!
Houdt onze socials in de gaten!
Getoonde prijzen zijn nog niet definitief en ter indicatie.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze vuurwerk-webshop. Onder 'ondernemer'wordt in deze voorwaarden verstaan Kruitjeshal te Den Helder.


Vooruitbetaling

Alle vuurwerkbestellingen dienen door de consument vooruit betaald te worden via ideal. De kosten voor deze betalingswijze wordt door de ondernemer gedragen. Voor de consument is dit een GRATIS service.

Bestellingen die niet betaald zijn worden niet in behandeling genomen door de ondernemer.


Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

Aflevering:

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald op afgesproken tijden gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon (minimaal 16 jaar) mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.


Recht van terughouding

Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de ondernemer is bevoegd de reeds voor de consument gemaakte kosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.


Garantie en keuring

De ondernemer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. De ondernemer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en CE goedgekeurd door TNO. De ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft dat de consument daarop kan vertrouwen.


Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. De ondernemer verwijst u hierbij voor het veilig afsteken naar de aanwijzingen zoals op het betreffende product staat weergegeven .Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, vuurwerk gebruiken en/of afsteken in slechte weersomstandigheden, of binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is de dealer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt.Gebreken - klachten .

Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de ondernemer worden geretourneerd. Indien afgenomen goederen zijn bewerkt is ondernemer nooit aansprakelijk voor gebreken en/of klachten.


Diversen

• Gratis vuurwerk (aanbieding) wordt door de ondernemer zelf bepaald en geldt alleen gedurende de voorverkoop.

• Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.

• Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

• De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

• Bij verkoop van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:

Categorie 1: 12 jaar

Categorie 2: 16 jaar

Categorie 3: 18 jaar

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermelde leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.


Wijziging van de voorwaarden

De ondernemer is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen.


Privacy Statement

De ondernemer zal gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd. De consument kan nieuwsbrieven of een folder ontvangen waarvoor hij zichzelf kan uitschrijven als hij dit wenst.Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan Coppens warenhuis


Annulering bestelling

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.


Bij annulering wordt de terugbetaling uitgevoerd in de eerste week van januari. 

Dit i.v.m. het uitgifte van het afhaal bewijs.